Privacyvoorwaarden

Privacyvoorwaarden

Privacy Statement Evangelische Gemeente Zeewolde

Inleiding

Evangelische Gemeente Zeewolde neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. Voor vragen kun je altijd contact met ons opnemen via info@evangelischegemeente.nl

Wie is Evangelische Gemeente Zeewolde?

Evangelische Gemeente Zeewolde is een kerkgenootschap gevestigd aan Kluunpad 15 te Zeewolde

 

Hoe gebruikt Evangelische Gemeente Zeewolde jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Evangelische Gemeente Zeewolde persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Evangelische Gemeente Zeewolde voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Evangelische Gemeente Zeewolde worden bewaard.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, geboortedatum, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, deelnamedetails (van evenementen en/of bijeenkomsten), betaalgegevens, IP-adres en surfgedrag.

 

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

Wettelijke verplichtingen

Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen.

 

Ledenadministratie

In onze ledenadministratie houden we bij wie er deel (lid) en vriend-deel van Evangelische Gemeente Zeewolde zijn. We houden verschillende persoonsgegevens bij om je te kunnen informeren over ons werk en activiteiten.

 

Nieuwsbrief

Je kan je bij ons aanmelden voor de wekelijkse nieuwsbrief. Als je deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kun je je uitschrijven via je Mijn EGZ account of via de link onderaan de nieuwsbrief.

 

Privacy Waarborg

Om de audits van het Privacy Waarborg te kunnen afnemen, toesturen en beoordelen worden contactgegevens verwerkt.

 

Wat zijn jouw rechten?

Onder de AVG beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

 

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je Mijn EGZ account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Evangelische Gemeente Zeewolde zijn vastgelegd, kun je deze bekijken door in te loggen in je Mijn EGZ account. Heb je geen account? Dan kun je een verzoek tot inzage doen.

 

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Evangelische Gemeente Zeewolde (mijngegevens@evangelischegemeente.nl).

 

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Evangelische Gemeente Zeewolde te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.  Via je Mijn EGZ account kun je je eigen gegevens afschermen c.q. onzichtbaar maken voor anderen. De gegevens blijven echter wel beschikbaar in onze ledenadministratie.

 

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Evangelische Gemeente Zeewolde of een derde plaatsvindt, heb je recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

 

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Evangelische Gemeente Zeewolde te verkrijgen. Evangelische Gemeente Zeewolde zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op die manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

 

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Evangelische Gemeente Zeewolde daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

 

Reactie door Evangelische Gemeente Zeewolde

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@evangelischegemeente.nl. Evangelische Gemeente Zeewolde zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan een (1) maand nadat Evangelische Gemeente Zeewolde een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Evangelische Gemeente Zeewolde je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

 

Daarnaast kun je ook:

 

Klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens (AP)

Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover een klacht indienen bij de AP. Momenteel kun je de AP alleen nog tippen, via dit formulier.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

 

Derde ontvangers

Voor de uitvoering van onze diensten zoals Mijn EGZ schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Wij werken samen met KerkSpot en People Planning Center. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht vanuit Evangelische Gemeente Zeewolde. Met deze partijen hebben wij verwerkersovereenkomsten opgesteld.

Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor jouw toestemming hebben gekregen.

 

Links

Op de website van Evangelische Gemeente Zeewolde zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. Evangelische Gemeente Zeewolde is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

 

Cookie statement

Wij gebruiken cookies op de websites van Evangelische Gemeente Zeewolde. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, de websites optimaal te laten functioneren en voor de doeleinden zoals omschreven in dit privacy statement. Ons cookie statement vind je hier.

Zeewolde, December 2020